top of page
Restitution.png

Pieter Laurens Mol & Kris Fierens

CODE CARAMBOLE

12/05/2019 - 14/07/2019

The exhibition is extended

until 17 August

(visit by appointment)

Code Carambole

An afterimage of aesthetic order.

Annie Gentils Gallery presents works by Pieter Laurens Mol and Kris Fierens PLM + KF = AGG (Spring-formula, Antwerp 2019)

Two ships, whose differences in outward appearance might very well stand out at first glance, sail the same seas.The exhibition unfolds meridians
in the search for a positioning in the world.

PLM and KF organize according to unobserved characteristics. A chemistry that is expressed through an intuitive approach. Time and again,
it is the memory of the spectator that links the trace of the active artist with his – the – world.

PLM and KF have been presenting work in dialogue since the 1980s, apparently yearning for a ruling natural order that is already contained in the matrix of their origin.

PLM and KF each make 'assemblages' with which they navigate the contemporary mental space. A highly disciplined helmsman's art underlies their endeavour: both artists recognize and appreciate in each other's work the need for hesitation as an indispensable seed of creativity.

Wherever amazement emerges, sympathies can develop out of mutual recognition: the challenge of engaging in a new, yet unknown energy, fuelled by fusions. The tingling in the fingers of the artists can best be compared to the nervous wiggling of a compass needle. As with magnetism, the actions
in their workplaces are of an enigmatic order, yet nevertheless they determine the course and direction.

While a chick was scratching for food on a dung heap, it discovered a pearl. "Precious thing, you lie in an unworthy place!" it said. “If someone out for money had seen you here, you would long have regained your former splendour. But that I, who care much more about food, have found you, that cannot be an advantage for you nor for me.

I say this for those who do not understand me.

Fables, Classical Gallery 65, Phaedrus.

Code Carambole

Een nabeeld van esthetische orde.

Annie Gentils Gallery toont werken van Pieter Laurens Mol en Kris Fierens PLM + KF =AGG (Lente-formule, Antwerpen 2019)

Twee schepen, waarbij mogelijk tijdens de eerste oogopslag het verschil in uiterlijke kenmerken mocht opvallen, bereizen dezelfde zeeën.

De tentoonstelling ontvouwt meridianen in de zoektocht naar een positionering in de wereld.

PLM en KF ordenen naar onopgemerkte karakteristieken. Een chemie welke zich laat verstaan door een intuïtieve benadering. Het is steeds opnieuw de herinnering van de toeschouwer die het spoor van de doende kunstenaar verbindt met zijn – de – wereld.

PLM en KF brengen al sinds de jaren ’80 werk in dialoog, ze hongeren ogenschijnlijk naar een heersende natuurlijke orde welke reeds in de matrix van hun ontstaan wordt geborgen.

PLM en KF maken ieder op zich ‘assemblages’ en bevaren daarmee de hedendaagse mentale ruimte. Een sterk gedisciplineerde stuurmanskunst ligt aan de basis van hun ondernemen: beide kunstenaars herkennen en erkennen in elkaars werk de noodzaak van de aarzeling als een onmisbare kiem tot creativiteit.

Waar verwondering wordt geboren kunnen zich vanuit een wederzijdse herkenning sympathieën ontwikkelen: de uitdaging tot het engageren in een nieuwe, nog onbekende energie, door fusies aangewakkerd. De tintelingen in de vingers van de kunstenaars laten zich nog het best vergelijken met het nerveuze trillen van een kompasnaald. Zoals bij magnetisme zijn de gedragingen in hun werkplaatsen van een raadselachtige orde, maar desalniettemin zijn ze koersbepalend en richtinggevend.

Terwijl een kuiken op een mesthoop naar voedsel scharrelde, ontdekte het een parel. “Gij ligt, kostbaar ding op een onwaardige plaats!” sprak het. “Had iemand die op geld belust is u hier gezien, gij had reeds lang uw vroegere luister herwonnen. Maar dat ik u gevonden heb, die veel meer om voedsel geef, dat kan noch voor u noch voor mij een voordeel zijn”.

Dit vertel ik voor hen die mij niet begrijpen.

Fabels, Klassieke Galerij 65, Phaedrus.

 

bottom of page